Copyright 2021 - OZ Europolice federation

GREECE Registracie :19,10,2020

www.europolicefederation.gr

Účel spoločnosti je neziskový, no spravidla finančný v zmysle článku 784 Občianskeho zákonníka a  spočíva najmä v dosahovaní cieľov v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami prostredníctvom výmeny vedomostí, skúseností a informácií v Gréckej republike.

Hlavným účelom občianskej neziskovej spoločnosti je najmä:

 1. predchádzanie trestnej činnosti v Gréckej republike,
 2. podpora vzdelávania, odbornej prípravy, prezentácie vedomostí a skúseností subjektov v Helénskej republike a zahraničí v oblasti verejného poriadku, bezpečnosti cestnej premávky, požiarnej ochrany a pomoci pri katastrofách, vrátane prírodných katastrof,
 3. Poskytovanie pomoci obetiam trestných činov a ich príbuzným,
 4. boj proti organizovanému zločinu a korupcii,
 5. boj proti terorizmu,
 6. boj proti obchodovaniu s ľuďmi,
 7. boj proti obchodovaniu s drogami,
 8. boj proti počítačovej kriminalite,
 9. zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a spolupráce s bezpečnostnými štruktúrami.
 10. pomoc v cestnej doprave a doprave v hraničnom pásme,
 11. poskytovanie usmernení pre rozvoj a spoluprácu so všetkými bezpečnostnými štruktúrami v Gréckej republike,
 12. účasť známym a inovatívnym spôsobom na politickej bezpečnosti Helénskej republiky, jej obohatenie a podpora v širších európskych a svetových rozmeroch,
 13. organizácia odborných stretnutí, seminárov, fór a prednášok v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými štruktúrami prostredníctvom výmeny poznatkov, skúseností a informácií v Gréckej republike.
 14. Výmena poznatkov a skúseností medzi členmi spoločnosti s inými profesijnými organizáciami (združeniami) a organizáciami s podobným zameraním,
 15. nepretržité vzdelávanie komunity vo všeobecnosti v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami prostredníctvom výmeny poznatkov, skúseností a informácií v Helénskej republike.
 16. Na dosiahnutie týchto cieľov spoločnosť vytvorí príslušné programy na zabezpečenie potrebných zdrojov. Využije tiež logistickú a výkonnú infraštruktúru, skúsenosti a znalosti zmluvných členov. Za účelom dosiahnutia svojich cieľov spoločnosť nadväzuje kontakty a spolupracuje s inými organizáciami v tuzemsku i zahraničí a uskutočňuje výmenu poznatkov, skúseností zamestnancov a publikácií.
 17. Za účelom dosiahnutia svojich cieľov spoločnosť definuje svoje úlohy a činnosti:

 18. Spoločnosť aktívne spolupracuje s Ministerstvom vnútra, Ministerstvom verejného poriadku a ochrany občanov Helénskej republiky.

Albansko  Registracie :07,10,2020

Ciele a úlohy organizácie :

1. Boj proti zločinu v Albánskej republike;

2. Podpora vzdelávania, propagácie, odbornej prípravy, prezentácie vedomostí a skúseností subjektov v Albánskej republike a v zahraničí v oblasti verejného poriadku a mieru, bezpečnosti cestnej premávky, ochrany pred požiarmi a pomoci pri prírodných katastrofách a katastrofách;

3. Pomoc obetiam trestnej činnosti a ich príbuzným;

4. boj proti organizovanému zločinu a korupcii;

5. Boj proti terorizmu;

6. boj proti obchodovaniu s ľuďmi;

7. Boj proti obchodu s omamnými látkami;

8. boj proti zločinu v oblasti špičkových technológií;

9. zvyšovanie povedomia verejnosti o význame bezpečnosti a spolupráci s bezpečnostnými štruktúrami;

10. Pomoc v cestnej a pohraničnej doprave.

11. vydávanie pokynov v oblasti rozvoja bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami v Albánskej republike;

12. Účasť novým a inovatívnym spôsobom na bezpečnostných politikách Albánskej republiky, ich obohatenie a podpora v širšom európskom a svetovom meradle;

13. organizovanie stretnutí s odborníkmi, seminárov, fór a prednášok v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami prostredníctvom výmeny poznatkov, skúseností a informácií v Albánskej republike;

14. Výmena vedomostí a skúseností medzi Organizáciou a inými profesionálnymi organizáciami a organizáciami s podobným zameraním;

15. Nepretržité školenie širšej komunity v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami prostredníctvom výmeny informácií v Albánskej republike.

 

Association EUROPOLICE FEDERATION of republic of North Macedonia Bitola

www.europolicefederationmk.com

Registracie :19,11,2018  

Ciele a úlohy organizácie :označovať, koordinovať a vykonávať činnosti zamerané na Predchádzanie trestnej činnosti na území Macedónskej republiky označovať, koordinovať a vykonávať činnosti zamerané na:

- prevenciu kriminality na území Macedónskej republiky

• podpora vzdelávania, propagácie, odbornej prípravy, informovania o skutočnostiach a skúsenostiach subjektov    pôsobiacich na území republiky Macedónsko a ďalej v oblasti verejného poriadku, ,

bezpečnosti cestnej premávky,

požiarnej bezpečnosti a pomoci pri nehodách a udalostiach spôsobených silou vyššia moc

• poskytovanie pomoci obetiam, obetiam trestných činov a ich príbuzným

• prevencia držby a používania návykových látok a iných chemických látok

• - boj proti organizovanému zločinu

• Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

• Boj proti drogám

 

 

Čo vlastne je občianske združenie Europolice Federation a jeho ciele

Cieľom činnosti združenia je iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity, zamerané na:

 • prevenciu kriminality na území Slovenskej republiky
 • podporu vzdelávania, propagácie, odbornej prípravy, oboznamovania sa s poznatkami a skúsenosťami subjektov pôsobiacich na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v oblasti verejného poriadku, bezpečnosti cestnej premávky, požiarnej bezpečnosti a pomoci pri živelných pohromách a udalostiach
 • pomoc obetiam, poškodeným trestnými činmi a ich blízkym osobám
 • prevencia držania a užívania návykových látok a prekurzorov.

Europolice Federation vo svete i v Európe zvyčajne predstavuje policajné rezervy na čiastočný úväzok. V niektorých prípadoch ide o ozbrojené a v niektorých prípadoch o neozbrojené zložky.

Poslaním Europolice Federation je na Slovensku aj v iných štátoch Európy pomoc štátnym orgánom, samosprávnym orgánom, osobitne obciam, bezpečnostným zložkám, zložkám záchranného systému a iným organizáciám, inštitúciám a združeniam pri plnení ich úloh na úseku ochrany verejného poriadku a pri krízových situáciách.
Občianske združenie sa chce zasadzovať za zvyšovanie tolerancie a porozumenia v spoločnosti, znižovať sociálne napätie.
Občianske združenie je organizáciou, nezávislou od politických strán a nevyvíja žiadnu priamu politickú činnosť a neposkytuje podporu politickým stranám.
Činnosť občianskeho združenia je založená na dobrovoľnej práci v prospech spoločenských potrieb a nie je zameraná na tvorbu zisku. Získané zdroje používa výlučne na plnenie svojho poslania.

Veríme, že myšlienka dobrovoľnej činnosti v prospech nás všetkých si nájde svoje miesto nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

Veríme, že čestnosť a spravodlivosť sú stále vo väčšine.

 

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti stránka využíva cookie.
Ok