Copyright 2024 - OZ Europolice federation

GREECE Registracie :19,10,2020    zatvorené od 25,08,2022

 

Účel spoločnosti je neziskový, no spravidla finančný v zmysle článku 784 Občianskeho zákonníka a  spočíva najmä v dosahovaní cieľov v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami prostredníctvom výmeny vedomostí, skúseností a informácií v Gréckej republike.

Hlavným účelom občianskej neziskovej spoločnosti je najmä:

 1. predchádzanie trestnej činnosti v Gréckej republike,
 2. podpora vzdelávania, odbornej prípravy, prezentácie vedomostí a skúseností subjektov v Helénskej republike a zahraničí v oblasti verejného poriadku, bezpečnosti cestnej premávky, požiarnej ochrany a pomoci pri katastrofách, vrátane prírodných katastrof,
 3. Poskytovanie pomoci obetiam trestných činov a ich príbuzným,
 4. boj proti organizovanému zločinu a korupcii,
 5. boj proti terorizmu,
 6. boj proti obchodovaniu s ľuďmi,
 7. boj proti obchodovaniu s drogami,
 8. boj proti počítačovej kriminalite,
 9. zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti bezpečnosti a spolupráce s bezpečnostnými štruktúrami.
 10. pomoc v cestnej doprave a doprave v hraničnom pásme,
 11. poskytovanie usmernení pre rozvoj a spoluprácu so všetkými bezpečnostnými štruktúrami v Gréckej republike,
 12. účasť známym a inovatívnym spôsobom na politickej bezpečnosti Helénskej republiky, jej obohatenie a podpora v širších európskych a svetových rozmeroch,
 13. organizácia odborných stretnutí, seminárov, fór a prednášok v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými štruktúrami prostredníctvom výmeny poznatkov, skúseností a informácií v Gréckej republike.
 14. Výmena poznatkov a skúseností medzi členmi spoločnosti s inými profesijnými organizáciami (združeniami) a organizáciami s podobným zameraním,
 15. nepretržité vzdelávanie komunity vo všeobecnosti v oblasti bezpečnosti a spolupráce so všetkými bezpečnostnými štruktúrami prostredníctvom výmeny poznatkov, skúseností a informácií v Helénskej republike.
 16. Na dosiahnutie týchto cieľov spoločnosť vytvorí príslušné programy na zabezpečenie potrebných zdrojov. Využije tiež logistickú a výkonnú infraštruktúru, skúsenosti a znalosti zmluvných členov. Za účelom dosiahnutia svojich cieľov spoločnosť nadväzuje kontakty a spolupracuje s inými organizáciami v tuzemsku i zahraničí a uskutočňuje výmenu poznatkov, skúseností zamestnancov a publikácií.
 17. Za účelom dosiahnutia svojich cieľov spoločnosť definuje svoje úlohy a činnosti:

 18. Spoločnosť aktívne spolupracuje s Ministerstvom vnútra, Ministerstvom verejného poriadku a ochrany občanov Helénskej republiky.

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti stránka využíva cookie.
Ok